شمیم ادب
علمی،آموزشی،فرهنگی،اجتماعی

 
پيوست 600 كيلوباي
تاریخ: دو شنبه 28 ارديبهشت 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

 تاریخ: دو شنبه 28 ارديبهشت 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
سؤال ادبیات پایه ی هشتم
تاریخ: دو شنبه 24 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: دو شنبه 24 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: دو شنبه 24 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

فایل PDF
تاریخ: شنبه 15 آذر 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 
 تاریخ: جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 
 
 تاریخ: جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 تاریخ: جمعه 16 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

باتشکر ازهمکار گرامی جناب آقای راضی ساکی تاریخ: سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

1-در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

الف)توقف      ب)شکسته نویسی     پ)سرعت و دقت     ت)حاشیه گذاری

2- در فارسی چه تنوینی به کار می رود؟

الف)   ً        ب)  ٍ         پ)  ٌ         ت)  همه ی موارد

3- کدام صورت املایی توصیه نمی شود؟

الف)بلیط      ب)قورباغه     پ)توس       ت)اتاق

 4-  راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا     ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ) حفظ کردن    ت) الف و ب

5 -یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

الف) تشدید    ب) نقطه    پ) همزه    ت)واژه های هم آوا

6-املای کلمات مرکب به چه صورتی است؟

الف) جدا   ب) سرهم    پ) هر دو صورت     ت) خط تیره میان دو جزء

7- شناخت شکل درست واژه های هم آوا به چه چیزی وابسته است؟

الف)معنا و کاربرد آنها در جمله                  ب)تلفظ آنها 

  پ)نقش دستوری آنها                           ت)تعداد حروف املایی

8- در کدام گزینه ، واژه ها هم خانواده نیستند؟

الف)غریق-مغروق-غرقه       ب)لطیف- طفولیت-الطاف  

پ)طبیعت-مطبوع-طبایع      ت)شریعت-شارع-مشروع

9- املای همه گزینه ها جز گزینه .........با توجه به معنی درست است.

الف) آیین : رسم                                     ب) عالم : دانشمند   

پ) مطیع : فرمان بردار                              ت) عرج : ارزش

10-کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)حریم      ب)محروم     پ)ترحیم     ت)حرمت

11-کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف)ثواب     ب)فراغ     پ)عطا     ت)خوار    

12- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)نیازی به نوشتن شناسه " د " در سوم شخص مفرد فعلهایی چون " خوردند " نیست.  

    ص               غ   

ب)کلماتی مانند " موسی" و"عیسی" را به همان شکل تلفظ شده می نویسیم.     

      ص             غ

پ) در املا از خط تحریری شکسته استفاده می شود.    

        ص           غ

ت) در هنگام نوشتن املا می توان واژه های هم آوا را به جای هم به کار برد.       

          ص          غ

ث) شکل تلفظ شده و نوشتاری همه کلمات در املا یکسان است.   

           ص          غ

ج) اگر در تلفظ  واژه ای حرف"ج" به صورت "ش" تلفظ شود ،باید به صورت "ج" نوشته شود.   

          ص          غ 

چ) تصحیح املا توسط دانش آموزان به یادگیری آنان عمق می بخشد.      

           ص          غ

ح) برای تشخیص صورت درست املای واژه ها نیازی به توجه به معنا نیست.       

           ص          غ

13-جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف)هنگام نوشتن "صلاح" و " سلاح" به ..... و .......آنها توجه می کنیم.

ب) دو واژه ی "معمور" و"مامور" که دارای تلفظ یکسان هستند........نامیده می شوند.

پ)-شکل درست املای دو واژه ی هم آوا را باید با استفاده از ......آن ها در جمله فهمید.

ت)برخی از کلمه ها دو املایی اند یعنی به دو شکل نوشته می شوند، که هر دوی آنها درست است.

مانند .........و..........

ث)یک کلمه ی سه حرفی .....ویک کلمه ی پنج حرفی .... بنویسید که با حرف "ص" آغاز شود.

ج) یکی از راه های تقویت املا و درست نوشتن کلمات ،...........................است.

چ)گاه اختلاف معنای دو کلمه به خاطر تفاوت حرکت های آن هاست.مانند: .........و............

14-صورت ترکیب شده ی واژگان زیر را بنویسید. (در هر یک چه حرفی اضافه یا کم می شود؟)

دل بسته +ی=             کارخانه+ات =           نیا+ ان =   

   روحیه +ات =             آشنا +ان=

15- با این حروف به هم ریخته 4 واژه که ارزش املایی دارد بسازید.

( ب – س – ت – ج – ع – م – ا)

16- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله ، انتخاب کنید .

الف)باید به ریشه و ....ناهنجاری ها توجه شود. ( اثاث،اساس)

ب)بحمدالله ،برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .....افتخار برای ملت ماست. (مایه-مایع)

پ)گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ........(بر می خواست- بر می خاست)

ت )نشاط وشتاب و......از ویژگی های نوجوانان وجوانان است. (اظطراب – اضطراب)

ث) این را ......نزدیکان او گفته اند. (قالب -غالب )

ج) این عمل شما بسیار .......و..........دارد. (سواب- اجر) (صواب – عجر) (ثواب – اجر)

چ)کسی او را نمی شناسد. او در این جا .....است و.....یک سال است که ماندگار شده است. 

( قریب – غریب )

ح) کلمه ....به معنی آسودگی وکلمه ............به معنای جدایی ودوری است. (فراق- فراغ)

خ) .....به معنای " ادا کردن و به جا آوردن" است . در حالی که ......به معنای " نهادن و قرار دادن"

می باشد. (گزاردن و گذاردن)

د )این ها چرا ......و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ( سلاح- صلاح)

17- شکل ناقص واژه های املایی زیر را با استفاده از حروف مناسب تکمیل کنید.

الف) در ا...نای سفر       ب) از نواب...ادب      پ) لح...ه های زندگی      ت) رهبر مع....م 

18- برای هر یک از واژه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.

الف) معصوم............ب) اعجاز.............پ) زوّار   .......  ت)امتیاز ............

19- در متن زیر 4 غلط املایی وجود دارد . آن ها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید.

از خداوند خاست به او در را هی که انتخاب کرده است ،اخلاس و همت بلند عطا کند وبه 

قلب نگران مادر ، آرامش ونشات بخشد وکسالط او را شفا دهد

20- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و درست آن را بنویسید.

به رقم تلاش دشمنان واقعیت عکس این است.

من به هیچ وجح قبول نمی کنم تهلیل کسانی را که گاهی در رسانه ها از انحراف جوانان

سخن می گویند.

نقمه ی عشق—لقو قول و قرار – از قضا -

21- مفهوم علامت های اختصاری زیر را بنویسید.

الف) ص:                                      ب) ق. م
تاریخ: سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

1-  کدام گزینه درباره خاطره نویسی درست نیست؟

الف)داستان ها ،فیلم ها و آثار هنری ، اساس بسیاری از خاطرات است.    

ب)ساده ترین اتفاق ها هم می تواند سر آعاز نوشتن یک خاطره باشد.

پ)یکی از راه های پرورش ذهن خلاق ،خاطره نویسی است.

ت)در نوشتن خاطره به نکاتی که خاطره را مستند می کند ،باید اشاره کنیم.

2-چه عاملی بر ارزش واعتبار کلام می افزاید؟                                      

الف) رونویسی از آثار دیگران         ب) استفاده از آیات ،ابیات ومثل ها

پ)استفاده از زبان محاوره            ت) نوشتن به نثر کهن

3-گونه گفتاری یا محاوره ای را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

الف)به هیچ وجه نباید استفاده کرد                      ب)در داستان ها

  پ) در نقل قول ها وسبک های ویژه                   ت)همواره می توان به کار برد

4-کدام جمله درست نیست؟

الف)یکی از اصول ترجمه ،درک مفهوم و پیام نویسنده است.  

ب) تسلط بر زبان مبدا ،در ترجمه کافی است.

پ)مطالعه ترجمه آثار ارزشمند ،نوجوانان جهان را به هم ارتباط می دهد  

ت) مترجم از منابعی چون فرهنگ استفاده می کند.

5-در ادبیات جهانی ،" کبوتر " و "آب" به ترتیب نماد چه مفاهیمی هستند ؟

الف) صلح و دوستی –نور و روشنایی     ب) اسارت—بی ریایی   

 پ) تولد—زندگی                                ت) پرواز – حرکت

6-برای بیان مقصود از .....وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود خود از ..........بهره می گیریم.

الف) نثر—نظم       ب) علم—شعر    پ) زبان- ادبیات     ت) کلام – کتاب

7-آرایه بیت زیر را مشخص کنید.

توی گلدسته های یک گنبد       روز وشب زایر حرم باشیم

الف)شبکه معنایی    ب)تضاد   پ)تشبیه     ت)الف وب

8- فیلم نامه یا داستان کوتاهی را به خاطر آورید و عناصر زیر را در آن توضیح دهید.

الف)زاویه دید..................................

ب)شخصیت های گوناگون و ویژگی های آنها ..............................................................

پ)خلاصه ای از درون مایه یا محتوای داستان ..............................................................

9- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ارتباط مناسب میان جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و

یکپارچگی نوشته می شود.     ص    غ

ب) خواندن انشا ،با لحن و آهنگ مناسب بر تاثیر آن می افزاید        ص     غ

پ) عنوان و عبارات نامه دوستانه و رسمی یکسان است .              ص     غ

ت)مترجم کسی است که نوشته اش ترجمه می شود.                ص      غ

10- جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف) یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی ..............................است.

ب)گفت و گو میان شخصیت های یک اثر ادبی را در اصطلاح ..........................می نامیم.

پ)اگر چیزی به عنوان مظهر و نشانه ویژگی و خصوصیت خاصی به کار رود ......خوانده می شود.

ت) ارتباط مناسب بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و..... نوشته می شود.

ث).................هم چون نامه نگاری و سفر نامه نویسی یکی از انواع نوشتن است و

در آن صحنه ها و حادثه هایی را که روی داده یا مشاهده کرده ایم ،بازگو کرده و می نویسیم.

11-عنوان مناسب دیگری برای درس کژال یافته و بنویسید.

12- با این واژه ها یک مطلب طنز(لطیفه )بنویسید. {سفرنامه – کلاغ- بطری -گردو }

13- نشانه های نگارشی (یکی ازعبارت های زیر) را مشخص کنید.

الف) خداوند نمی توانم را قرین رحمت خود کند و به همه ی آن هایی که حضور دارند

قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی آینده ی بهتر حرکت کنند  آمین

  (4 موردنشانه متفاوت)

ب)شاپرک گفت( ) ( ) متاسفانه وقت رفتن رسیده ( ) تروم عزیزم( )

پ) این سخن زیبای نهج البلاغه یادمان باشد ( ) ( ) فرصت ها مثل گذشتن ابرها

می گذرند( ) فرصت های عزیز را در یابید( ) ( )

ت) گژال باز شوهرش را صدا زد ( ) هه ژار ( ) هه ژار ( ) کاری از دستش بر نمی آمد( )

14-عبارت زیر را ،به زاویه دید اول شخص مفردبر گردانید.

پروفسور حسابی ،هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت می یافت ،به باغبانی می پرداخت و در زمان مناسب از بیل زدن باغچه و یا خالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت . او معتقد بود که یک ایرانی نباید غزل حافظ را غلط بخواند و یا نادرست بفهمد.

15-یکی از عبارت های زیر را با زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

الف) سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم و یک گوشه بهش جا بدم.

ب) نگشت آسایشم یک لحظه دمساز          گهی از گربه ترسیدم گه از باز

پ) من هرگز آرزو نمی کنم در این دنیا جای کسی باشم .چون اگر آرزویم برآورده شود،

جای خودم در این دنیا خالیست..

16- از موارد خواسته شده  زیر، فقط یک مورد را انتخاب کرده و بنویسید.(تلفیق نوشته و تصویر)

الف) دریافت خود را از تصویر مقابل در یک بند بنویسید.       (برگی در آغوش باد)

ب) بیت زیر را به نثر روان امروزی باز نویسی کرده و تصویری خیالی از آن در کادر رسم کنید.

این درختانند همچون خاکیان         دست ها بر کرده اند از خاکدان

پ) متن زبانی زیر را با استفاده از آرایه ی "تشخیص" به نثری زیبا وادیبانه تبدیل کنید و

 تصویری از آن رسم کنید. ( خورشید در مغرب به تدریج ، غروب کرد.)

ت) واژه های زیر را به چه چیزی تشبیه می کنید ؟(تصویر آن را در کادر روبرو رسم کنید .)

یکی از آنها راانتخاب کرده و در جمله هایی زیبا به کار برده و بنویسید.

1)       قلب:.....................................................2) کتاب:................................

17-درک و فهمخود را از ضرب المثل" از محبت خارها گل می شود " در دو سطر بنویسید.

18- برای متن زیر از مصدرهای داخل پرانتز ،فعل های مناسب بنویسید.

" این زبان فارسی است که به من توانایی ( دادن) تا ترانه هایی را که مادران ( خواندن)

من نیز ( شنیدن) و نسیمی که بر صورت من ( کشیدن) را درک ( کردن).

19- جمله سازی :

الف) سیمای جذاب   (عاطفی)................................................................................

پ)         حریم قانون   (خبری).................................................................................

20- با هریک از گروه کلمه های زیر یک جمله ی ادبیبنویسید.

الف)بوسه ی آفتاب                                             ب)غزل هجران

پ)چشمه ی نور                                               ت)تن نمناک خاک

21- برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله ساده و یک جمله ادبی بنویسید.

الف)سرزمین:..........................................(ساده)...........................................(ادبی)

   ب)جوان:    ............................................ساده)..........................................(ادبی)

22- در هر یک از عبارات زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

الف) هنرمند هر جا رود ،قدر بیند و بر صدر نشیند. (             )

ب) گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر         آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟  (              )

پ) خفاش چرخی به دور آدم آهنی زد و شاپرک را دید که با او حرف می زند .(           )

ت) برلبانت شکوفه های دعا           می شکوفد سحر به بانگ اذان  (          )

ث)     شو روز به فکر آب و دانه             هنگام شب آرمیدن آموزر(          )

ج) با نسیمی که زندگی در اوست              باز چشم جوانه ای وا شد (          )

چ) گه از دیوار سنگ آمد گه از در        گهم سرپنجه خونین شد گهی(          )

23-برای هر یک از واژه های زیر ، جمله ای بنویسید که در آن از شخصیت بخشی ،استفاده شده باشد.

الف)دریا :....................................................................

ب) پنجره:......................................................................

24- چه واژه هایی در عبارت زیر ،آرایه سجع را تشکیل داده اند؟

الهی ،دلی ده که در کار تو جان بازیم .جانی ده که کار آن جهان سازیم. دانایی ده که از راه نیفتیم. بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

25- یکی از عبارات ناتمام زیر را با سلیقه خود تا سه سطربه نثر ادبی ادامه دهید.

الف) در آن دقایق ،مرگ برایم خواستنی تر از نحمل زجری بود که می کشیدم .

اما گویی تقدیر من صبر بر همه دردها بود. درد زخم های تنم و درد جا ماندن از شهدا...............

ب) خورشید هر بامداد همچون زیبارویی آتشین چهره در افق لاجوردین ،پرده از رخسار

بر می دارد. ..............................................

 

 موضوعات انشا انتخابی: 

1- پایان داستان کژال را به سلیقه خود تغییر داده و

یا این که خود را به جای "آزاد " بگذارید و از زبان او داستان را کامل کنید.

   2- دیو چو بیرون رود فرشته در آید.

  3- از زبان یک ساعت دیواری 

4- نامه ای کوتاه به یک معلول جسمی حرکتی نوشته ، به او امیدواری بدهید.  

 5 -به یک نوجوان از کشوری دیگر ،کشورمان را با چه ویژگی هایی و تاریخچه ای توصیف می کنید

 6- ادامه دهید. ( یکباره زلزله شد . ساختمان های بلند ،همچون مزرعه ی گندم در

 باد ، به حرکت در آمدند.چندین برج فرو ریختند.صدای فریاد وضجه ی مجروحان وبچه ها ،در

 میان غرش رعد آسای زمین وصدای ریزش خانه ها شنیده می شد.مردم با چهره هایی

 رنگ باخته از ترس ، به خیابان ها هجوم می آوردند. پیرمردی............................)

      7- به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.

8- حکایت اندرز پدر را که در مورد سعدی بود گسترش داده و داستان پردازی کنید.

9- انشایی بنویسید و کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.

 (برفراز – نوجوانی- گوهر- وداع- رویا- روشنا- رویش- کبوترانه- سپید- موسم)

10- خاطره ای از کودکی خود یا پدر و مادرتان تعریف کنید.
تاریخ: سه شنبه 6 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 


  niniweblog.com

make an animated gifباسپاس ویژه از سر کار خانم شرافتی تاریخ: دو شنبه 5 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: یک شنبه 4 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
تاریخ: یک شنبه 4 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 برای دانلود اینجا کلیک کنید
تاریخ: شنبه 3 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

  
 تاریخ: شنبه 3 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 سؤالات امتحان نهایی املا و انشا سوم راهنمایی خردداد  93

 

برای دریافت سؤالات بر روی هر سؤال کلیک نمایید .( لطفا نظر فراموش نشه ...)

املای فارسی سوم راهنمایی خرداد 93

انشای فارسی سوم راهنمایی خرداد 93

تاریخ: جمعه 2 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

 

باسمه تعالی
نام و نام خانوادگی:                                            نام پدر:                                              مدت: 50 دقیقه
پایه تحصیلی: هفتم متوسطه اول                      نام درس:ادبیات                                  تاریخ امتحان:  3/2/93
ردیف این آزمون مشتمل بر 17 سوال و در یک صفحه می باشد.
1)آثارزیرمربوط به کدام نویسنده یاشاعراست.
منطق الطیر:                     کویر:                 افسانه:
شاعران روبرودرچه قرنی می زیستند.    مولوی:         نظامی:       حافظ:             خواجوی کرمانی:
آدم آهنی وشاپرک برگرفته ازکدام کتاب است.

2)آرایة ادبی مربوط به هرعبارت رامشخص نمایید.
1)هرگل وبرگی که هست یادخدامی کند     بلبل وقمری چه خواند؟یادخداوندگار
الف) تشخیص ם                 ب)تشبیه ם       ج)مراعات نظیر ם     د)تشخیص،مراعات نظیر ם
2)خانةظلم ویران خواهیم ساخت.
الف) تشخیص ם                 ب)تشبیه ם            ج)مراعات نظیر ם        د)تضادם
3)زبانی ده که اسرارتوگوید                   روانی ده که دیدار توجوید
الف) تشخیص ם        ب)تشبیه ם                ج)جناس ם        د)تضادם

3)نوع «را»مشخص نمایید. 1)حکیمی پسران راپندهمی داد.              2)شخصی را پسردرچاه افتاد.
4)دربیت«بگذارتابگریم چون ابردربهاران   کزسنگ ناله خیزدروزوداع یاران»چندحرف اضافه می بینید؟ مشخص نمایید.
5)الف)به کلمه ای که به جای اسم می نشیند........................می گویند.
ب)جزء ثابت فعل......................نام دارد.        ج)به اشعاری که به صورت......................باشدمناظره می گویند.
6)جدول زیرراکامل نمایید.
نوفعل        زمان   شناسه   بن فعل  مصدر فعل امر صفت مفعولی
یافته بود

7)درعبارت زیرترکیب های اضافی مشخص نمایید.
گنجینه های قران جوشش روح اسلامی رادرذوق ایرانی نشان می دهد.
8)درعبارت«چون می دیدکه افرادمقیّدبه انجام وظایف دینی نیستند» مسند کدام است.
9)درعبارت«نوشته هایتان راحداقل یک باربخوانیدواشتباهاتش را اصلاح کنید»چندضمیرمی بینید.مشخص کنید.
10)نوع اسمهای زیررامشخص نمایید.
روان – مطالعه – علما – جنگل ها - نوروز
11)شناسه درکدام گزینه مانندبقیه نیست.
الف)نشست ם         ب)پریدם                          ج)سازندם                    د)آزردם                                        
12)زمان کدام فعل مانندبقیه نیست.
الف)می نوازیدם      ب)می رفتیدם                  ج)گفته بودیدם              د)دادیدם                                        
13)قالب قطعه ورباعی چه تفاوتی دارند.

14)موضوع کدام قالب پندواندرز است.

15)نقش دستوری جملة زیررامشخص نمایید.
مأموران ارتش برادرم حمیدرا دستگیروزندانی کردند.

16)درعبارت«تورادردل درخت مهربانی است»ارکان تشبیه رامشخص نمایید.

17)ییت زیر چندجمله است. 
ای صبح شب نشینان جانم به طاقت آمد    ازبس که دیرماندی چون شام روزه داران
 
   تاریخ: جمعه 2 خرداد 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 تاریخ: سه شنبه 23 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 


 

 
تاریخ: سه شنبه 23 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 دانلود 100 سؤال تستی کتاب فارسی

سال اول ( متوسطه اول )


 

 
تاریخ: یک شنبه 21 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

ارائه 4نمونه سوال ازاملای هفتم ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

جهت دانلود به ادامه مطالب مراجعه نمایید..............ادامه مطلب...
تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 سوال نگارش و انشا سال اول


 تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

تمامی نمونه سوالات نوبت دوم برای پایه هفتم

****با سرور اختصاصی****

نمونه سوال ریاضی نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

  نمونه سوال3                               نمونه سوال4

  نمونه سوال5                               نمونه سوال6

  نمونه سوال7                               نمونه سوال8

  نمونه سوال9                               نمونه سوال10

                            نمونه سوال11                        نمونه سوال12

                      نمونه سوال13                              نمونه سوال 14

  

نمونه سوال15                               نمونه سوال 16

  

                                   نمونه سوال17                               

  

 
                                       نمونه سوال عربی نوبت دوم   

  نمونه سوال1                           نمونه سوال2

      

  نمونه سوال قرآن نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

                            نمونه سوال مطالعات اجتماعی نوبت دوم

  نمونه سوال1                               نمونه سوال2

  نمونه سوال3                               نمونه سوال4

انشای فارسی

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

                                نمونه سوال3                             

 

  

املای فارسی

                              نمونه سوال1                             

 

 

نمونه سوالات پیام های آسمان پایه هفتم

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

 

  

 نمونه سوالات علوم نوبت دوم

نمونه سوال1                               نمونه سوال 2

  

نمونه سوال3                               نمونه سوال 4

  

نمونه سوال5                               نمونه سوال 6

  

 
 تاریخ: جمعه 19 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 
تاریخ: یک شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

نمونه سوالات از همه دروس - قسمت 1                   حجم فايل 3/57 مگابايت

 

نمونه سوالات از همه دروس - قسمت 2                  حجم فايل 2/64  مگابايت

 

نمونه سوالات از همه دروس - قسمت 3                  حجم فايل 6/86  مگابايت   


 
تاریخ: یک شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 دانلود سوالات تستی ادبیات  فارسی پایه هفتم
تاریخ: یک شنبه 14 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 تاریخ: شنبه 13 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 1-در نوشتن املا چه چیزی موجب می شود تا متن به دور از خطا باشد؟

 

الف)توقف      ب)شکسته نویسی     پ)سرعت و دقت     ت)حاشیه گذاری

2- در فارسی چه تنوینی به کار می رود؟

الف)   ً        ب)  ٍ         پ)  ٌ         ت)  همه ی موارد

3- کدام صورت املایی توصیه نمی شود؟

الف)بلیط      ب)قورباغه     پ)توس       ت)اتاق

 4-   راه تشخیص شکل درست املای کلمه ها کدام است؟

الف) توجه به معنا     ب)دقت در رسم الخط رایج زبان    پ) حفظ کردن    ت) الف و ب

5 -یکی از مباحث دشوار املایی چیست ؟

الف) تشدید    ب) نقطه    پ) همزه    ت)واژه های هم آوا

6-املای کلمات مرکب به چه صورتی است؟

الف) جدا   ب) سرهم    پ) هر دو صورت     ت) خط تیره میان دو جزء

7- شناخت شکل درست واژه های هم آوا به چه چیزی وابسته است؟

الف)معنا و کاربرد آنها در جمله                  ب)تلفظ آنها 

  پ)نقش دستوری آنها                           ت)تعداد حروف املایی

8- در کدام گزینه ، واژه ها هم خانواده نیستند؟

الف)غریق-مغروق-غرقه       ب)لطیف- طفولیت-الطاف  

پ)طبیعت-مطبوع-طبایع      ت)شریعت-شارع-مشروع

9- املای همه گزینه ها جز گزینه .........با توجه به معنی درست است.

الف) آیین : رسم                                     ب) عالم : دانشمند   

پ) مطیع : فرمان بردار                              ت) عرج : ارزش

10-کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست؟

الف)حریم      ب)محروم     پ)ترحیم     ت)حرمت

11-کدام واژه فقط یک صورت املایی دارد؟

الف)ثواب     ب)فراغ     پ)عطا     ت)خوار    

12- درستی یا نادرستی جمله های زیر را مشخص کنید.

الف)نیازی به نوشتن شناسه " د " در سوم شخص مفرد فعلهایی چون " خوردند " نیست.  

    ص               غ   

ب)کلماتی مانند " موسی" و"عیسی" را به همان شکل تلفظ شده می نویسیم.     

      ص             غ

پ) در املا از خط تحریری شکسته استفاده می شود.    

        ص           غ

ت) در هنگام نوشتن املا می توان واژه های هم آوا را به جای هم به کار برد.       

          ص          غ

ث) شکل تلفظ شده و نوشتاری همه کلمات در املا یکسان است.   

           ص          غ

ج) اگر در تلفظ  واژه ای حرف"ج" به صورت "ش" تلفظ شود ،باید به صورت "ج" نوشته شود.   

          ص          غ 

چ) تصحیح املا توسط دانش آموزان به یادگیری آنان عمق می بخشد.      

           ص          غ

ح) برای تشخیص صورت درست املای واژه ها نیازی به توجه به معنا نیست.       

           ص          غ

13-جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف)هنگام نوشتن "صلاح" و " سلاح" به ..... و .......آنها توجه می کنیم.

ب) دو واژه ی "معمور" و"مامور" که دارای تلفظ یکسان هستند........نامیده می شوند.

پ)-شکل درست املای دو واژه ی هم آوا را باید با استفاده از ......آن ها در جمله فهمید.

ت)برخی از کلمه ها دو املایی اند یعنی به دو شکل نوشته می شوند، که هر دوی آنها درست است.

مانند .........و..........

ث)یک کلمه ی سه حرفی .....ویک کلمه ی پنج حرفی .... بنویسید که با حرف "ص" آغاز شود.

ج) یکی از راه های تقویت املا و درست نوشتن کلمات ،...........................است.

چ)گاه اختلاف معنای دو کلمه به خاطر تفاوت حرکت های آن هاست.مانند: .........و............

14-صورت ترکیب شده ی واژگان زیر را بنویسید. (در هر یک چه حرفی اضافه یا کم می شود؟)

دل بسته +ی=             کارخانه+ات =           نیا+ ان =   

   روحیه +ات =             آشنا +ان=

15- با این حروف به هم ریخته 4 واژه که ارزش املایی دارد بسازید.

( ب – س – ت – ج – ع – م – ا)

16- شکل درست املای واژه را با توجه به معنای جمله ، انتخاب کنید .

الف)باید به ریشه و ....ناهنجاری ها توجه شود. ( اثاث،اساس)

ب)بحمدالله ،برخورداری از میلیون ها جوان دختر و پسر .....افتخار برای ملت ماست. (مایه-مایع)

پ)گاهی به آرامی آنان را پایین می آورد و از سجده ........(بر می خواست- بر می خاست)

ت )نشاط وشتاب و......از ویژگی های نوجوانان وجوانان است. (اظطراب – اضطراب)

ث) این را ......نزدیکان او گفته اند. (قالب -غالب )

ج) این عمل شما بسیار .......و..........دارد. (سواب- اجر) (صواب – عجر) (ثواب – اجر)

چ)کسی او را نمی شناسد. او در این جا .....است و.....یک سال است که ماندگار شده است. 

( قریب – غریب )

ح) کلمه ....به معنی آسودگی وکلمه ............به معنای جدایی ودوری است. (فراق- فراغ)

خ) .....به معنای " ادا کردن و به جا آوردن" است . در حالی که ......به معنای " نهادن و قرار دادن"

می باشد. (گزاردن و گذاردن)

د )این ها چرا ......و پاکدامنی و پارسایی جوانان را نمی بینند؟ ( سلاح- صلاح)

17- شکل ناقص واژه های املایی زیر را با استفاده از حروف مناسب تکمیل کنید.

الف) در ا...نای سفر       ب) از نواب...ادب      پ) لح...ه های زندگی      ت) رهبر مع....م 

18- برای هر یک از واژه های زیر ،یک هم خانواده بنویسید.

الف) معصوم............ب) اعجاز.............پ) زوّار   .......  ت)امتیاز ............

19- در متن زیر 4 غلط املایی وجود دارد . آن ها را بیابید وشکل درست آنها را بنویسید.

از خداوند خاست به او در را هی که انتخاب کرده است ،اخلاس و همت بلند عطا کند وبه 

قلب نگران مادر ، آرامش ونشات بخشد وکسالط او را شفا دهد

20- غلط های املایی را در متن زیر بیابید و درست آن را بنویسید.

به رقم تلاش دشمنان واقعیت عکس این است.

من به هیچ وجح قبول نمی کنم تهلیل کسانی را که گاهی در رسانه ها از انحراف جوانان

سخن می گویند.

نقمه ی عشق—لقو قول و قرار – از قضا -

21- مفهوم علامت های اختصاری زیر را بنویسید.

الف) ص:                                      ب) ق. م


 تاریخ: جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي


1-  کدام گزینه درباره خاطره نویسی درست نیست؟

الف)داستان ها ،فیلم ها و آثار هنری ، اساس بسیاری از خاطرات است.    

ب)ساده ترین اتفاق ها هم می تواند سر آعاز نوشتن یک خاطره باشد.

پ)یکی از راه های پرورش ذهن خلاق ،خاطره نویسی است.

ت)در نوشتن خاطره به نکاتی که خاطره را مستند می کند ،باید اشاره کنیم.

2-چه عاملی بر ارزش واعتبار کلام می افزاید؟                                      

الف) رونویسی از آثار دیگران         ب) استفاده از آیات ،ابیات ومثل ها

پ)استفاده از زبان محاوره            ت) نوشتن به نثر کهن

3-گونه گفتاری یا محاوره ای را در چه زمانی می توان در نوشتار به کار برد؟

الف)به هیچ وجه نباید استفاده کرد                      ب)در داستان ها

  پ) در نقل قول ها وسبک های ویژه                   ت)همواره می توان به کار برد

4-کدام جمله درست نیست؟

الف)یکی از اصول ترجمه ،درک مفهوم و پیام نویسنده است.  

ب) تسلط بر زبان مبدا ،در ترجمه کافی است.

پ)مطالعه ترجمه آثار ارزشمند ،نوجوانان جهان را به هم ارتباط می دهد  

ت) مترجم از منابعی چون فرهنگ استفاده می کند.

5-در ادبیات جهانی ،" کبوتر " و "آب" به ترتیب نماد چه مفاهیمی هستند ؟

الف) صلح و دوستی –نور و روشنایی     ب) اسارت—بی ریایی   

 پ) تولد—زندگی                                ت) پرواز – حرکت

6-برای بیان مقصود از .....وبرای زیبایی و تاثیر گذاری مقصود خود از ..........بهره می گیریم.

الف) نثر—نظم       ب) علم—شعر    پ) زبان- ادبیات     ت) کلام – کتاب

7-آرایه بیت زیر را مشخص کنید.

توی گلدسته های یک گنبد       روز وشب زایر حرم باشیم

الف)شبکه معنایی    ب)تضاد   پ)تشبیه     ت)الف وب

8- فیلم نامه یا داستان کوتاهی را به خاطر آورید و عناصر زیر را در آن توضیح دهید.

الف)زاویه دید..................................

ب)شخصیت های گوناگون و ویژگی های آنها ..............................................................

پ)خلاصه ای از درون مایه یا محتوای داستان ..............................................................

9- درستی یا نادرستی عبارات زیر را مشخص کنید.

الف) ارتباط مناسب میان جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و

یکپارچگی نوشته می شود.     ص    غ

ب) خواندن انشا ،با لحن و آهنگ مناسب بر تاثیر آن می افزاید        ص     غ

پ) عنوان و عبارات نامه دوستانه و رسمی یکسان است .              ص     غ

ت)مترجم کسی است که نوشته اش ترجمه می شود.                ص      غ

10- جای خالی را با واژه های مناسب پر کنید.

الف) یکی از راه های تقویت ذهن و پرورش قدرت نویسندگی ..............................است.

ب)گفت و گو میان شخصیت های یک اثر ادبی را در اصطلاح ..........................می نامیم.

پ)اگر چیزی به عنوان مظهر و نشانه ویژگی و خصوصیت خاصی به کار رود ......خوانده می شود.

ت) ارتباط مناسب بین جمله ها با استفاده از کلمات مناسب باعث انسجام و..... نوشته می شود.

ث).................هم چون نامه نگاری و سفر نامه نویسی یکی از انواع نوشتن است و

در آن صحنه ها و حادثه هایی را که روی داده یا مشاهده کرده ایم ،بازگو کرده و می نویسیم.

11-عنوان مناسب دیگری برای درس کژال یافته و بنویسید.

12- با این واژه ها یک مطلب طنز (لطیفه )بنویسید. {سفرنامه – کلاغ- بطری -گردو }

13- نشانه های نگارشی (یکی ازعبارت های زیر) را مشخص کنید.

الف) خداوند نمی توانم را قرین رحمت خود کند و به همه ی آن هایی که حضور دارند

قدرت عنایت فرماید که بی حضور او به سوی آینده ی بهتر حرکت کنند  آمین

  (4 موردنشانه متفاوت)

ب)شاپرک گفت( ) ( ) متاسفانه وقت رفتن رسیده ( ) تروم عزیزم( )

پ) این سخن زیبای نهج البلاغه یادمان باشد ( ) ( ) فرصت ها مثل گذشتن ابرها

می گذرند( ) فرصت های عزیز را در یابید( ) ( )

ت) گژال باز شوهرش را صدا زد ( ) هه ژار ( ) هه ژار ( ) کاری از دستش بر نمی آمد( )

14-عبارت زیر را ،به زاویه دید اول شخص مفردبر گردانید.

پروفسور حسابی ،هر وقت از خواندن و پژوهش فراغت می یافت ،به باغبانی می پرداخت و در زمان مناسب از بیل زدن باغچه و یا خالی کردن آب حوض خانه اش هم پروایی نداشت . او معتقد بود که یک ایرانی نباید غزل حافظ را غلط بخواند و یا نادرست بفهمد.

15-یکی از عبارت های زیر را با زاویه دید سوم شخص مفرد بنویسید.

الف) سعی کردم عموی پدرم را هم ببرم توی قلبم و یک گوشه بهش جا بدم.

ب) نگشت آسایشم یک لحظه دمساز          گهی از گربه ترسیدم گه از باز

پ) من هرگز آرزو نمی کنم در این دنیا جای کسی باشم .چون اگر آرزویم برآورده شود،

جای خودم در این دنیا خالیست..

16- از موارد خواسته شده  زیر، فقط یک مورد را انتخاب کرده و بنویسید.(تلفیق نوشته و تصویر)

الف) دریافت خود را از تصویر مقابل در یک بند بنویسید.       (برگی در آغوش باد)

ب) بیت زیر را به نثر روان امروزی باز نویسی کرده و تصویری خیالی از آن در کادر رسم کنید.

این درختانند همچون خاکیان         دست ها بر کرده اند از خاکدان

پ) متن زبانی زیر را با استفاده از آرایه ی "تشخیص" به نثری زیبا وادیبانه تبدیل کنید و

 تصویری از آن رسم کنید. ( خورشید در مغرب به تدریج ، غروب کرد.)

ت) واژه های زیر را به چه چیزی تشبیه می کنید ؟(تصویر آن را در کادر روبرو رسم کنید .)

یکی از آنها راانتخاب کرده و در جمله هایی زیبا به کار برده و بنویسید.

1)       قلب:.....................................................2) کتاب:................................

17-درک و فهم خود را از ضرب المثل " از محبت خارها گل می شود " در دو سطر بنویسید.

18- برای متن زیر از مصدرهای داخل پرانتز ،فعل های مناسب بنویسید.

" این زبان فارسی است که به من توانایی ( دادن) تا ترانه هایی را که مادران ( خواندن)

من نیز ( شنیدن) و نسیمی که بر صورت من ( کشیدن) را درک ( کردن).

19- جمله سازی :

الف) سیمای جذاب   (عاطفی)................................................................................

پ)         حریم قانون   (خبری).................................................................................

20- با هریک از گروه کلمه های زیر یک جمله ی ادبی بنویسید.

الف)بوسه ی آفتاب                                             ب)غزل هجران

پ)چشمه ی نور                                               ت)تن نمناک خاک

21- برای هر یک از کلمه های زیر یک جمله ساده و یک جمله ادبی بنویسید.

الف)سرزمین:..........................................(ساده)...........................................(ادبی)

   ب)جوان:    ............................................ساده)..........................................(ادبی)

22- در هر یک از عبارات زیر چه آرایه ای به کار رفته است ؟

الف) هنرمند هر جا رود ،قدر بیند و بر صدر نشیند. (             )

ب) گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر         آن مهر بر که افکنم آن دل کجا برم؟  (              )

پ) خفاش چرخی به دور آدم آهنی زد و شاپرک را دید که با او حرف می زند .(           )

ت) برلبانت شکوفه های دعا           می شکوفد سحر به بانگ اذان  (          )

ث)     شو روز به فکر آب و دانه             هنگام شب آرمیدن آموزر(          )

ج) با نسیمی که زندگی در اوست              باز چشم جوانه ای وا شد (          )

چ) گه از دیوار سنگ آمد گه از در        گهم سرپنجه خونین شد گهی(          )

23-برای هر یک از واژه های زیر ، جمله ای بنویسید که در آن از شخصیت بخشی ،استفاده شده باشد.

الف)دریا :....................................................................

ب) پنجره:......................................................................

24- چه واژه هایی در عبارت زیر ،آرایه سجع را تشکیل داده اند؟

الهی ،دلی ده که در کار تو جان بازیم .جانی ده که کار آن جهان سازیم. دانایی ده که از راه نیفتیم. بینایی ده تا در چاه نیفتیم.

25- یکی از عبارات ناتمام زیر را با سلیقه خود تا سه سطربه نثر ادبی ادامه دهید.

الف) در آن دقایق ،مرگ برایم خواستنی تر از نحمل زجری بود که می کشیدم .

اما گویی تقدیر من صبر بر همه دردها بود. درد زخم های تنم و درد جا ماندن از شهدا...............

ب) خورشید هر بامداد همچون زیبارویی آتشین چهره در افق لاجوردین ،پرده از رخسار

بر می دارد. ..............................................

 

 موضوعات انشا انتخابی:

 

   1- پایان داستان کژال را به سلیقه خود تغییر داده و

یا این که خود را به جای "آزاد " بگذارید و از زبان او داستان را کامل کنید. 

   2- دیو چو بیرون رود فرشته در آید.

  3- از زبان یک ساعت دیواری  

4- نامه ای کوتاه به یک معلول جسمی حرکتی نوشته ، به او امیدواری بدهید.  

 5 -به یک نوجوان از کشوری دیگر ،کشورمان را با چه ویژگی هایی و تاریخچه ای توصیف می کنید

 6- ادامه دهید. ( یکباره زلزله شد . ساختمان های بلند ،همچون مزرعه ی گندم در

 

 باد ، به حرکت در آمدند.چندین برج فرو ریختند.صدای فریاد وضجه ی مجروحان وبچه ها ،در

 

 میان غرش رعد آسای زمین وصدای ریزش خانه ها شنیده می شد.مردم با چهره هایی

 

 رنگ باخته از ترس ، به خیابان ها هجوم می آوردند. پیرمردی............................)

 

      7- به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید.

 

8- حکایت اندرز پدر را که در مورد سعدی بود گسترش داده و داستان پردازی کنید.

 

9- انشایی بنویسید و کلمه های زیر را در آن به کار ببرید.

 

 (برفراز – نوجوانی- گوهر- وداع- رویا- روشنا- رویش- کبوترانه- سپید- موسم)

10- خاطره ای از کودکی خود یا پدر و مادرتان تعریف کنید.


 تاریخ: جمعه 12 ارديبهشت 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
باآرزوی موفقیت برای کلیه شرکت کنندگان در آزمون ، دفترچه های آزمون علمی مرحله دوم و کلید سوالات را می توانید از لینک های زیر دانلود کنید.

 

لطفا نظرات خود را در خصوص سوالات و نحوه برگزاری آن (همزمان) برای ما ارسال نمایید.

دفترچه سوالات سوم راهنمایی                         کلید آزمون سوم راهنمایی

دفترچه سوالات پایه هفتم                                کلید آزمون پایه هفتم

 تاریخ: پنج شنبه 28 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 علاقمندان به دریافت پاسخنامه ی عیدانه ۹۳ پایه هفتم ، لینک زیر را دانلود کنند.

 

پاسخنامه عیدانه 93 پایه هفتم

 تاریخ: دو شنبه 25 فروردين 1393برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

  1با توجه به ابیات ،موارد خواسته شده را بنویسید.

زنگ تفریح را که زنجره زد            باز هم در کلاس غوغا شد

هر یک از بچه ها به سویی رفت          و معلم دوباره تنها شد

  الف)مفعول در مصراع اول..................ب) مسند در مصراع دوم....................

 پ)متمم در مصراع سوم .....................ت) نهاد در مصراع چهارم....................


 


 


ادامه مطلب...
تاریخ: سه شنبه 20 اسفند 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 نمونه سوال ادبیات فارسی - سال هفتم -   دریافت فایل Word دریافت فایل PDF

تمرینهای مربوط به اجزای گزاره - سال هفتم - دریافت فایل Word  دریافت فایل PDF

جزوه ادبیات - سال هفتم - دریافت جزوه بصورت Word

جزوه ادبیات سال سوم راهنمایی - دریافت جزوه بصورت ZIP
تاریخ: جمعه 11 بهمن 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 جناب آقای راضی ساکی 
دبیر مدارس ناحیه 4 اهواز 


تاریخ: جمعه 27 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 تاریخ: سه شنبه 24 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

                                                                    فایل سوالات 

 
تاریخ: دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 املای سوم                  انشای سوم                             انشاونگارش هفتم                   املای هفتم
تاریخ: دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

 

 

 

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

Avazak.ir smili17 تصاویر زیباسازی وبلاگ (1)                                            

 

 
تاریخ: دو شنبه 23 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 

تعدادی از سوالات انشا و نگارش پایه هفتم نوبت اول و قبل از آن که از وبلاگ سایر همکاران تهیه شده را می توانید در لینک زیر دانلود و ملاحظه فرمایید.  

                                                                  سربلند و پیروز باشید


http://p30up.ir/images/u5tcew2psjqqmhqbawtg.rar

تاریخ: یک شنبه 22 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي

 

 
با تشکر از سرکار خانم حسین زاده
مدرس مدارس شوشتر
 با اندکی تغییر 
 

تاریخ: یک شنبه 22 دی 1392برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
آخرین مطالب

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 6 صفحه بعد

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 5
بازدید دیروز : 222
بازدید هفته : 405
بازدید ماه : 2182
بازدید کل : 1072229
تعداد مطالب : 821
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 3...................... ......................................................................... ................................................................... ....................................................................................... .....................................................................................

................................................................................................ .................................................................... Online User ..................................................................... .........................................................................

خبر های مهم فرهنگیان

............................................................................. ..........................................................................
khabarkhoon.com
..............................................................................
معلم لینک
.........................................................................
معلم بلاگ
............................................................. ............................................................................................

آوای فرهنگی

..........................................................................................