قلب کشور بزرگ مستقلی است در طرف چپ قارّه سینه انسان !گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

قلب، محدود است از طرف شمال به دریای محبّت و از طرف جنوب به کشور غم، از طرف مشرق به دریاچه دوستی و از طرف مغرب به صحرای عاطفه !

پایتخت قلب، "عشق آباد" است که شهری است بزرگ، پرجمعیت و آباد !

ایالات عمده آن چهار است: محبّت، نفرت، احساس و امیال !

شهرهای بزرگ و مهمّ قلب عبارتند از : مودّت، خصومت،...

 

بقیه متن را در ادامه مطلب بخوانید.