پاسخ خود ارزیابی های فارسی هفتم
شمیم ادب
علمی،آموزشی،فرهنگی،اجتماعی

 درس دوم ص22

1-درکلاس درس طبیعت چه زیبایی هایی رامی توان درک کرد؟

عظمت،جلال وجاذبه ی خالق را می توان درک کرد.

:2این دوبیت((مولوی))باکدام بخش ازدرس ارتباط دارد؟

این درختانندهم چون خاکیان       دست ها  برکردهاندازخاکدان

با زبان سبز و با دست دراز        از ضمیرخاک می گویند راز

 

بر روی سبزه ها و کشته های سیراب،درختان سرسبز باغ و صحرا را دیدیم که شاخه ی دست های خویش را به آسمان برافراشته بودند و دعا می کردند.

3:نمونه های دیگری زیبایی های آفرینش را بیان کنید.

گلزارها،ستارگان،رنگین کمان،بیابان ها،

4:یک تشبیه و یک تشخیص در درس پیدا کنید و بنویسید.

تشبیه:نسیم مانند مادری مهربان و آداب دان به کودکان خویش،حق شناسی وادب می اموزد.

تشخیص: آب با گام های استوار و امید وار ،شتابان می رفت.

درس سوم ص 36

1_امتیازات یک نوجوان و جوان خوب را از  دیدگاه رهبر معظم انقلاب بیان کنید؟

جوان و نوجوان خوب باید اهل فکر کردن دریافتن و تحلیل کردن باشد.

2_منظور از بارت (آینده با حرف ساخته نمیشود)چیست؟

با حرف زدن نمیتوان پیشرفت کرد.برای پیشرفت کردن و ساختن آینده باید کار کرد و با عمل وکار و کوشش آینده را ساخت.

3_شما ویژگی های برجسته ی جوان امروز ایرانی را چه چیزهایی میدانید؟

تلاش.ذکاوت.پشتکار.اعتماد به نفس و ایمان قلبی.

درس چهارم ص43                                                                                                                       1)منظور شاعر از«آسمان مثل یک تبسم شد» چیست؟با آمدن بهار،  آسمان گرم و زندگی بخش شد وهمه سردی هاو غصه ها از بین رفت.      2)به نظر شما ، چرا بزرگ ترها از دوره ی نوجوانی وجوانی خود معمولا با حسرت وآه ، یاد میکنند؟چون فرصتی برای برگشت به آن دوران و استفاده درست از آن را ندارند.                                                  3) «نوجوانی زیباست» ، چه کنیم تا زیبا تر شود؟باید قدر آن را بدانیم و قشنگی آن را  بدانیم وقشنگی آن را با کم حوصلگی و دل خوری های بیهوده ،زشت و تاریک نکنیم.                                                               4) دوست خوب کیست ؟ دوستی خوب است که گفتارش درست و رفتارش پسندیده باشد. در دلش ایمان و مهربانی موج بزند و از چهره و نگاهش امیدواری و نشاط بجوشد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

درس پنجم / ص 53

1-چه کسانی می توانند در قلب ما جا بگیرند؟ همه ی انسانها

2-چرا قلب آدم نباید خالی باشد ؟ چون اگر خالی باشد مثل یک گلدان ، خالی و زشت 
می شود و انسان را آزار می دهد

3-شما قلب را به چه چیز هایی تشبیه می کنید ؟ آسمان ،  دریا ، کهکشان و.....

4-آدم های بد چگونه می توانند وارد قلب ما شوند ؟  اگر به انسانهای خوبی تبدیل بشوند و دست از بدی ها  بر دارند می توانند وارد قلب ما بشوند .

 

خود ارزیابی درس ششم صفحه 60

 

1-چرا گیتی به چشم کبوتر بچّه تاریک شد؟

ج=چون او کوچک و بی تجربه بود و آن مسیر کوتاه،برایش طولانی و خسته کننده شده بود.

2-به نظر شما کبوتر بچّه ممکن است چه پاسخی به پند مادر داده باشد؟

ج=پذیرفتن نصیحت مادر و عمل کردن به آن.

3-پیام اصلی درس چیست؟

ج=آموختن راه و روش زندگی و تجربه کسب کردن.

4-کدام بخش از تجربیات مادر کبوتر دردناک بود؟

ج=آنجا که گفت((...از در و دیوار به من سنگ می زدند،پنجه ها وسرم خونین شد...)).

 

خود ارزیابی درس هفتم ص66

1-چرا می گویند:((وقت از طلا گران بها تر است))؟

زیرا با صرف وقت می توان طلا به دست آورد،ولی دقایق تلف شده را با طلا نمی توان خرید.

2-منظور از ((عمرحقیقی را شناسنامۀ ما تعیین نمی کند)) چیست؟    

زیستن و زندگی زیبا،فقط همان فرصت هایی است که با رفتارهایی زیبا و کارهای بزرگ می گذرد.بقّیه روزها وسال های ما جزء عمر واقعی ما محسوب نمی شوند.

3-پیام اصلی این درس چیست؟

ما باید از وقت خود بهترین استفاده را ببریم و نگذاریم وقتمان تلف شود.

درس  8         ص84

1.چرادانش آموزان ازنصیحت کردن امام خودداری کردند؟زیراامام بزرگواروازهمه گناهان دوربودواوبت شکن بودندوبه مدت چهل سال نمازهای شبشان ترک نشد.

2.چگونه می توانبرای اسلام وجمهوری اسلامی وکشور مفید بود؟به وظایف اسلامی که انسان رامی سازدعمل کنیدواخلاق خود رانیکوکنیدواطاعت وخدمت پدران ومادرانتانراغنیمت شماریدوانهاراازخود راضی کنیدوبه معلم هایتان احترام زیادی بگذارید.

3.درباره ی عبارت((حرم.دل اوراآرام می کردومدرسه.اندیشه اش را))توضیح دهید؟وقتی وارد زیارتگاه می شویم دل مابه خدانزدیک تر می شودوازامامان سرمشق می گیریم وقتی وارد مدرسه می شویم چون سواد من افزایش پیدامی کندفهم واندیشه ماهم افزایش میابد.

4.امام خمینی درپاسخ نامه دانش آموزان چه نوشتند؟فرزندان عزیزم.نامه ی محبت امیزشماراقرائت کردم.کاش شماعزیزان مرانصیحت میکردیدکه محتاج آنم.امیداست بانشاط وخرمی درس هایتان راخوب بخوانید.

 

درس 9       ص93

1-          معلم برای تشویق نیما چه کرد؟

معلم گفت: آفرین آفرین خیلی خوب بود آقای علی اسفندیاری!

 

2-               دکترحسابی و دکتر کاظمی آشتیانی چه خصوصیات مشترکی داشتند؟

مطالعه کتاب-منظم بودن-انجام تکالیف دینی-حافظ قرآن بودن.

 

3-              به نظر شما چرا دکتر حسابی با <<علم بدون عمل>>مخالف بود؟

زیرا اگر علم داشته باشیم اما انجام ندهیم و عمل نکنیم در زندگی به درد ما نمی خورد.

خود ارزیابی  درس 10 ص102

 

1. عهد پیمان شهید رجایی با شاگردانش چه بود؟

من دیر نمی‏آیم شما هم دیر نیایید. من غیبت نمی‏کنم شما هم غیبت نکنید. من به شما دروغ نمی‏گویم شما هم به من دروغ نگویید. من به هر قولی که به شما بدهم وفا می‏کنم شما هم به هر قولی که به من می‏دهید وفا کنید.

 

2. چرا مصطفی در هنگام کمک به پیرمرد کمی مکث کرد؟

چون شیطان می‏خواست با گفتن خودت بیشتر به این پول احتیاج داری او را فریب دهد و این باعث شد او کمی مکث کند.

 

3. به کاری که مصطفی کرد((ایثار))می‏گویند. نمونه ای دیگر از ایثار را ذکر کنید.

وقتی در مدرسه یکی از دوستانمان تغذیه خود را جا گذاشته و گرسنه است تغذیه خود را به دوستمان بدهیم این هم یک نوع ایثار است.

جنگ رزمندگان اسلام با دشمن و....

4 – خاطره عشق به مردم خاطره ای چه کسی می باشد؟  کیومرث صابری فومنی (گل آقا)

 

 

خود ارزیابی درس یازده   ص 110

1-معنای((سامان منا اهل البیت)) را بیان کنیدسلمان جزو خانواده من است. سلمان از اهل بیت است

2- چگونه زبان فارسی به گسترش تمدن اسلامی کمک کرده؟یکی ز مظاهر خدماتی است که از راه زبان فارسی به اسلام کرده اند ادبا عرفا و سخنوران ایرانی حقایق قرانی را با جمله زیبای شعرو نثر فارسی  به نحو احسن آرایش داده اند و حقایق اسلامی و معانی لطیف قرانی را در میان حکایاتی شیرین آورده اند     

3-به نظر شما چگونه می توان به تمدن اسلام و ایران بیشتر خدمت کرد؟

1-با انجام دادن به وظایف مذهبی و ملی

2-با به کارگری هوش ولیاقت واستعداد

3-آشنایی با فرهنگ وتمدن های دیگر و هماهنگ کردن انها با فرهنگ و تمدن اسلامی و ایرانی

4-عشق و ایمان

 

درس 12 ص 117

1- رفتار پیامبر(ص)باامام حسن(ع)و امام حسین(ع) در دوران کودکی؟رسول اکرم با فرزندان خود به مهر و عطوفت رفتار میکرد.وقتی به سجده می رفت حسن(ع)و حسین(ع) برگردن و پشتش می نشستند واو چنان درسجده می ماند تا به ارامی پایین بیایند و وقتی از سجده بر می خواست هر دوتا را صورتشون را بوسه ای می زد.

2- کدام رفتار پیامبر(ص) با دیگران برای شما جالب تر است.چرا؟ یکی از رفتار های خوب پیامبر(ص) اخلاق خوب ان است.اگر اخلاق خوب داشته باشی همه تو را دوست دارن وباعث شایستگی فرد نیز می شود

3- به نظر شما چرا پیامبر(ص) بد رقتاری با خویش را می بخشید اما نسبت به قانون شکنی گذشت نداشت؟ زیرا بدرفتاری با خود مسله ای شخصی است ومی توان ازآن گذشت ولی قانون شکنی مسله ای اجتماعی و عمومی است و حق دیگران را ضایع می کند وقابل گذشت است.

4-خداوند در مورد مهربانی پیامبر(ص) چه می فر موید؟ به درستی که رسول خدا برای شما اسوه و نمونه ی نیکویی است.

                            درس 13خودارزیابی صفحه ی  :  125  

1_چند ویژگی اخلاقی حضرت امام خمینی(ره)را در دوره ی نوجوانی و

جوانی بیان کنید  مهربانی ،سادگی ، فروتنی،خوش بیانی ، نظم و دقت وسیمای جذاب از ویژگی های درخشان ایشان بود

2_چرا در دوره انقلاب،همه ایران یک معلم داشت؟همه به فرمان امام در کوچه ها و خیابان هاتظاهرات می کردندودرس انقلاب را به بانگ بلند به گوش جهانیان می رساندند آن روزها ملت،یک آموزگار،یک معلمو یک استاد داشت و او کسی جز امام خمینی(ره) نبود    

3_به نظر شماراز محبوبیت بنیان گذارجمهوری اسلامی چیست؟این که قدرتمند بود و به مال و ثروت اهمیت نمی داد

4_چرا امام خمینی(ره)به پاریس رفت؟حکومت عراق به درخواستشاه،اقامت امامخمینی را درآن کشور ممنوع کرد امام خمینی نیز ناگزیربه پاریس رفت و از آن جارهبری نهضت مردم ایران راکه در آنزمان به یکانقلاب بزرگ تبدیل شده بود ، بر عهده گرفت

درس 16      خودارزیابی صفحه159

 ؟شاه پرک با همه.1-چرا آدم اهنی از شاپرک خوشش آمد

تماشاگران فرق داشت-سوالاتی که می کرد در برنامه ریزی ادم اهنی نبود-صدایش بسیار شیرین بود-ادم اهنی را تروم عزیز صدا میزد.

 

2-چرا ادم اهنی از مرگ شا پرک به سوالات جواب درست نمی داد؟چون ادم اهنی ناراحت بود که شاه پرک را نجات نداد وبه سوالات شاه پرک جواب درستی نداده بود.

 

3-اخرین جمله درس چه پیامی دارد؟یعنی درخت بلوط به شا پرک اسیب رساند شا پرک با این که میدا نست جانش در خطراست  باز هم به درخت بلوط رفت می توانست بگردد شاید درخت بلوط دیگری پیدا می کرد.

 

 

4-وقتی شا پرک برای بار اول رفت برای ادم اهنی چه اتفاقی افتاد؟وقتی شا پرک رفت ادم اهنی دو سوال اول باهم اشتباه کرد وبه سوال سوم هم جواب غلطی داد.

 

درس 17 ص  167

1. دانش آموزان چه جمله هایی روی برگه های خود می نوشتند؟من نمی توانم درست به توپ فوتبال ضربه بزنم- من نمی توانم عددهای بیشترازسه رقم راتقسیم کنممن نمی توانم کاری کنم که مرا دوست داشته باشند.

2. چرا دونااز دانش آموزان خواسته بود که((نمی توانم))های خود را بنویسند؟چون می خواست با این کار تمام نمی توانم ها را ازبین ببرد وآن ها را درون خاک بگذارد و به همه بگوید که ما می توانیم.

3. منظور بازرس از جمله ی ((فهمیدم که این شاگردان هرگز چنین  روزی را فراموش نخواهند کرد))چیست؟منظور این است که ما همیشه باید به خودمان بگویم من می توانم و به خاطر همین است که بچه ها این روز را فراموش نمی کنند.

4. چرا آقای ((دونا))از بچه ها خواست که نمی توان های خود را داخل خاک بگذارند؟چون می خواست به بچه ها بگوید که همیشه بگوید من می توانم برای همین مراسم تدفین نمی توانم را برگذار کردیم.نظرات شما عزیزان:

نام :
آدرس ایمیل:
وب سایت/بلاگ :
متن پیام:
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه:
تاریخ: چهار شنبه 4 آذر 1394برچسب:,
ارسال توسط حميدرضارضايي
آخرین مطالب

آرشیو مطالب
پيوند هاي روزانه
امکانات جانبی
ورود اعضا:

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 129
بازدید دیروز : 222
بازدید هفته : 529
بازدید ماه : 2306
بازدید کل : 1072353
تعداد مطالب : 821
تعداد نظرات : 1
تعداد آنلاین : 3...................... ......................................................................... ................................................................... ....................................................................................... .....................................................................................

................................................................................................ .................................................................... Online User ..................................................................... .........................................................................

خبر های مهم فرهنگیان

............................................................................. ..........................................................................
khabarkhoon.com
..............................................................................
معلم لینک
.........................................................................
معلم بلاگ
............................................................. ............................................................................................

آوای فرهنگی

..........................................................................................